Skip to main content

Algemene voorwaarden

FUNKEY – Algemene voorwaarden (versie 3.0 – mei 2021)

1.Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in afzonderlijke schriftelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen FUNKEY BV, met zetel te 9000 Gent, Clematisstraat 10, en met als ondernemingsnummer 0680.777.078 en haar Klant of Partner. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant of Partner volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Als Activiteit wordt beschouwd: de teambuilding- en groepsactiviteiten die worden aangeboden op en kunnen worden geboekt via www.funkey.be of een bedrijfseigen url uitgaande van FUNKEY (FUNKEY BIZZ). Als Klant wordt beschouwd: diegene die op de database van www.funkey.be of een bedrijfseigen url uitgaande van FUNKEY (FUNKEY BIZZ) een Activiteit zoekt en offertes opvraagt of diegene die bij FUNKEY een Activiteit boekt. Als Partner wordt beschouwd: diegene die een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met FUNKEY voor de organisatie van een Activiteit.

3. De offertes van FUNKEY zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geldig gedurende een termijn van 14 dagen, waarna FUNKEY het recht heeft om de offerte eenzijdig te wijzigen. De offerte wordt als aanvaard beschouwd wanneer de Klant schriftelijk bevestigt. Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling, kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen.

4.1 De reservatie bij Funkey is pas definitief na betaling van het voorschot (50%).

4.2 De (voorschot)facturen van FUNKEY zijn betaalbaar aan FUNKEY binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling is een interest verschuldigd van 10% op jaarbasis vanaf de vervaldatum van de factuur. Bovendien is er, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitair schadebeding verschuldigd van 12% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 25,00 EUR.

5.1 Indien er bij FUNKEY op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt FUNKEY zich uitdrukkelijk het recht toe voor om voor nog uit te voeren prestaties een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de Klant weigert om op het verzoek van FUNKEY in te gaan, behoudt FUNKEY zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden of ingeval van niet-betaling, naar keuze van FUNKEY, haar prestaties op te schorten. Daarnaast worden bij niet-betaling van een factuur op vervaldag alle nog niet vervallen schuldvordering op de Klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

5.2 FUNKEY behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen.

5.3 Wanneer FUNKEY in de hierboven omschreven gevallen overgaat tot onmiddellijke en eenzijdige ontbinding is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd. In voorkomend geval behoudt FUNKEY zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die FUNKEY meer heeft geleden en worden alle vorderingen van FUNKEY op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Voor de dienstverlening van FUNKEY zal er ook een extra servicekost worden aangerekend. Deze servicekost is voor onze administratieve en boekhoudkundige afhandelingen en zorgt ervoor dat we de werking van het platform kunnen blijven garanderen. De servicekost wordt enkel verrekend na goedkeuring van de offerte. Een offerte aanvragen is dus altijd gratis.

6.1 Als een boeking geannuleerd wordt door overmacht (het weer, pandemie…) voorziet FUNKEY een voucher voor de KLANT ten bedrage van eventueel door de KLANT reeds betaalde voorschotten zodat de geboekte Activiteit op een later moment georganiseerd kunnen worden. Bij annulatie minder dan twee werkdagen voor het evenement, vragen we het volledige bedrag als vergoeding.

6.2 In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulering van een geboekte Activiteit door de Klant blijft deze gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten, o.m. voor concept, research, enz. en van een schadevergoeding voor de door FUNKEY gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 50% van de prijs op de aanvaarde offerte, behoudens het recht van FUNKEY om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade.

6.3 In geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulering van een geboekte Activiteit door de Klant minder dan 14 dagen voor het geplande event blijft deze gehouden tot betaling van de prijs op de aanvaarde offerte.

6.4 Indien de klant na bevestiging van de activiteit op een welbepaalde datum, de boeking wilt verplaatsen naar een andere datum zal er 50% extra servicekost aangerekend worden.

6.5 Indien de klant na bevestiging van de activiteit op een welbepaalde datum, het aantal deelnemers wilt aanpassen, dan dient dit tenminste 14 dagen voor het event te gebeuren. Het definitieve aantal deelnemers kan maximaal 20% lager zijn dan het oorspronkelijke aantal. Indien het effectieve aantal toch lager is, zal de kostprijs van het oorspronkelijke aantal maximaal met 20% verlaagd worden.

7. FUNKEY staat niet garant voor de feilloze werking van een computerconfiguratie, dit zowel door externe factoren (stroomuitval, bliksem, …) als door factoren eigen aan de computerconfiguratie (netwerkstoringen, …), waarbij o.m. onverwacht verlies van programma’s en/of gegevens kan optreden.

8.1 FUNKEY is verzekerd voor haar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid bij AXA (polisnr. 010.730.493.391).

8.2 FUNKEY is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar Partner, werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordiger in het kader van de Activiteit. FUNKEY is slechts aansprakelijk voor eigen bedrog, fraude en opzettelijke fout.

8.3 FUNKEY verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst.

8.4 Voor zover FUNKEY bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden (zoals maar niet beperkt tot de Partner), kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware fout of opzettelijke fout.

8.5 FUNKEY staat niet in voor de eventuele schade of vernietiging van voorwerpen van de Klanten, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van FUNKEY. Bij schade of verlies van tijdens evenementen door FUNKEY of de Partner beschikbaar gesteld materiaal zal elk verloren of beschadigd voorwerp aan de actuele inkoopprijs worden aangerekend aan de Klant. De Klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onaangepast of onveilig gedrag van haar deelnemers of medewerkers.

8.6 FUNKEY is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van de Activiteit. De Klant verbindt er zich toe om voor de duur van het evenement een verzekering af te sluiten die haar burgerlijke aansprakelijkheid dekt.

8.7 FUNKEY heeft het recht om een activiteit te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op de leveren voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van de activiteit kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden of verhinderd wordt door de overheid (bv nav pandemie). FUNKEY kan in geen geval tot enige enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden maar voorziet wel in een voucher voor de KLANT voor eventueel reeds betaalde voorschotten.

8.8 FUNKEY en de Klant zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht, met uitzondering van de vouchers zoals voorzien onder artikel 8.7. Onder overmacht wordt niet limitatief verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van de Partner evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Klant of FUNKEY is voorgeschreven, alsook een pandemie, natuurverschijnselen zoals overstromingen, storm, enz., en alle omstandigheden die aan de redelijke controle van de partijen ontsnappen.

8.9 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van FUNKEY en de Klant is te allen tijde beperkt tot een bedrag van 25.000 EUR per schadegeval. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij een bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

9. Indien de Activiteit op video of foto worden vastgelegd, zal FUNKEY of de Partner hieromtrent voorafgaandelijk toestemming vragen.

10. Voor het privacy beleid en het cookie beleid wordt verwezen naar de Privacy Policy en Cookie Policy op www.funkey.be.

11. De nietigheid van een clausule van de algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

12. De overeenkomsten met FUNKEY zijn onderworpen aan en zullen geïnterpreteerd worden volgens het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomsten zullen, bij gebrek aan minnelijke regeling, worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent.